مدیریت گلخانه

۲۲ دی ۱۳۹۸ | ۱۲:۵۳ کد : ۵۰۹ دوره های جدید اخبار مرکز شماره سه
تعداد بازدید:۳۳۹۳
کشور ما از لحاظ جغرافیایی بر روی کمربند مناطق خشک و نیمه خشک جهان قرار گرفته است و بخش اعظم مصرف آب در کشور به کشت های سنتی که با سیستم های کم بهره آبیاری می شوند اختصاص دارد، لذا کشت گلخانه ای محصولات کشاورزی به لحاظ مدیریت مصرف آب از اهمیت ویژهای برخوردار است.
مدیریت گلخانه

امروزه با رشد فزاینده جمعیت در دنیا و لزوم تأمین مواد غذایی برای آنها، استفاده بهینه از منابع و خاک بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.کمبود منابع تولید و از سوی دیگر تولید فصلی محصولات کشاورزی باعث ایجاد ناهماهنگی در زمان عرضه و تقاضای این محصولات و سبب بوجود آمدن ابعاد جدیدی در شیوههای تولید شده است. یکی از این شیوه‌ها کشت گلخانه‌ای است که شرایط مناسب برای کشت و تولید همراه با استفاده بهینه از نهاده های کشاورزی را فراهم می‌نماید. کشت‌های گلخانه‌ای موجب کاهش هزینه‌ها ی تولید ازجمله نی روی انسان ی و نهاده و افزایش راندمان عملکرد می‌شوند، توسعه کشت‌های گلخانهای نه تنها به افزایش تولید در واحد سطح کمک می‌کند، بلکه به بهره‌وری بیشتر و استفاده بهینه از آب وخاک به ویژه بهره گیری از قطعات کوچک و امکانات موجود در روستاها کمک کرده و این امکان را فراهم می‌کند تا ضمن ایجاد اشتغال در مناطق روستایی، محصولات خارج از فصل و با تنوع بسیار در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد. آموزش اصول مدیریت گلخانه بطور صحیح با توجه به روش‌های روزآمد علمی کاملا ضروری است.


هدف:

- توانمندسازی فراگیران جهت بهره‌گیری از فرصت‌های اشتغال در زمینه تولید محصولات گلخانه‌ای.

- ارتقای سطح دانش و مهارت‌های فراگیران در زمینه مدیریت صحیح گلخانه.


شرایط پذیرش:

- داشتن حداقل مدرک کاردانی رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی.

- گلخانه‌داران (فاقد مدرک دانشگاهی).

 

توانایی‌های فراگیران در پایان دوره:

- آشنایی با گیاه‌شناسی و اکولوژی گیاهان گلخانه‌ای.

- بکارگیری اصول زراعت محصولات گلخانه‌ای.

- بکارگیری اصول مدیریت خاک، آب و عملیات خاکورزی.

- بکارگیری اصول برداشت محصولات گلخانه‌ای.

- بکارگیری اصول بسته‌بندی و فروش محصولات گلخانه‌ای.

- بکارگیری اصول بهداشت و ایمنی محصولات، کشاورزان و کارگران

 

 

کلید واژه ها: کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی


( ۲ )

نظر شما :