Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1

محمد رستمی امروز 14 دی ماه، با حکم رئیس جهاد دانشگاهی قم به عنوان مدیر اداره آموزش، برنامه ریزی و نظارت معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد استان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد استان قم، محمدابراهیم فقیه زاده، رئیس جهاد دانشگاهی واحداستان قم در حکمی محمد رستمی را به عنوان "مدیر اداره آموزش، برنامه ریزی و نظارت" جهاد دانشگاهی قم منصوب نمود.

در حکم انتصاب وی آمده است:

با عنایت به تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی عالی و پیشنهاد معاون محترم آموزشی به موجب این حکم به مدت یکسال به عنوان "مدیر اداره آموزش، برنامه ریزی و نظارت" معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی قم منصوب می شوید.

امید است با همفکری و همکاری اعضای محترم در حوزه معاونت آموزشی در انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.

صفحه اصلی اخبار مدیر "اداره آموزش، برنامه ریزی و نظارت" جهاد دانشگاهی قم منصوب شد