Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1

کمیته تخصصی معاونت آموزشی در گروه زبان های خارجی برای نخستین بار تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد استان قم، نخستین نشست کمیته آموزشی تخصصی مرکز زبان های خارجی جهاددانشگاهی واحد استان قم با حضور معاونت محترم آموزشی، مدیراداره آموزش،برنامه ریزی و نظارت، سرپرست مرکز زبان و اساتید برجسته این مرکز برگزار گردید.

در این نشست که با اهتمام معاونت محترم صورت پذیرفت مباحثی همچون طرح تحول آموزش در دوره های ترمیک و دور های تخصصی (شهر زبان) مطرح گردید؛ همچنین در این نشست ایجاد خانه ترجمه این مرکز مورد بحث و برسی قرار گرفت.

زهرا حبیبی، معاون آموزشی جهاددانشگاهی قم، گفت: با توجه بستر مناسب در جهت ایجاد خانه ترجمه می توان خدمات مناسبی در حوزه ترجمه کتاب و مقالات و همچنین متون دیگر ارائه کرد.

وی همچنین با اشاره به طرح تحول در آموزش زبان افزود ایجاد شهر زبان که در فاز اول آن مجموعه مهر و ماه مورد استفاده قرار می گیرد راهکار مناسبی در مسیر آموزش های نوین در حوزه زبان به شمار می آید.

در این نشست دکتر شاه احمدی و دکتر نظری ضمن تدکید بر پتانسیل های جهاد دانشگاهی قم، بر لزوم تشکیل کارگروه ترجمه در این مرکز تأکید کردند.

صفحه اصلی اخبار تشکیل کمیته تخصصی آموزش زبان های خارجی