قراردادهای آموزشی جاری


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
ردیفنام دستگاه طرف قراردادموضوع قرارداد
1بنیاد مسکنبرگزاری شش دوره آموزشی مهندسان ناظر
2اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی برگزاری دوره های آموزشیبرگزاری دوره های آموزشی جهت تعاونیهای استان
3اداره صمتبرگزاری دوره ارزشیابی مدیران حرفه ای
4سازمان مدیریت و برنامه ریزیبرگزاری دوره آموزشی کارکنان دولت
5موسسه تصویر خانه برنابرگزاری دوره آموزشی سرباز ماهر
6شهرداری قمبرگزاری دوره آموزشی روش تحقیق کاربردی و پیشرفته
7اداره کل تعاون کار و رفا هکانون ارزیابی و توسعه شایستگی مدیران حرفه ای
8اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعیبرنامه های ترویجی تعاون
9جهاددانشگاهی واحد علوم پزشکی شهیدبهشتیبرگزاری دوره های آموزشی، استفاده از توان تخصصی کارشناسان و اساتید طرفین، بهره برداری از توانایی های علمی
10مرکز تحقیقات اینترنت اشیاءتوسعه همکاری های علمی و فناوری