قراردادهای آموزشی جاری

ردیفنام دستگاه طرف قراردادموضوع قراردادمرجع اجرای قرارداد
 
1بنیاد مسکنبرگزاری شش دوره آموزشی مهندسان ناظرمعاونت آموزش
2اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی برگزاری دوره های آموزشیبرگزاری دوره های آموزشی جهت تعاونیهای استانمعاونت آموزش
3اداره صمتبرگزاری دوره ارزشیابی مدیران حرفه ایمعاونت آموزش
4سازمان مدیریت و برنامه ریزیبرگزاری دوره آموزشی کارکنان دولتمعاونت آموزش
5موسسه تصویر خانه برنابرگزاری دوره آموزشی سرباز ماهرمعاونت آموزش
6شهرداری قمبرگزاری دوره آموزشی روش تحقیق کاربردی و پیشرفتهمعاونت آموزش
7اداره کل تعاون کار و رفا هکانون ارزیابی و توسعه شایستگی مدیران حرفه ایمعاونت آموزش
8اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعیبرنامه های ترویجی تعاونمعاونت آموزش
9جهاددانشگاهی واحد علوم پزشکی شهیدبهشتیبرگزاری دوره های آموزشی، استفاده از توان تخصصی کارشناسان و اساتید طرفین، بهره برداری از توانایی های علمی
10مرکز تحقیقات اینترنت اشیاءتوسعه همکاری های علمی و فناوری
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.