هنر


۱ - عکاسی مقدماتی - ۲۴ ساعت


۲ - عکاسی تکمیلی - ۲۰ ساعت


۳ - فتوشاپ در عکاسی - ۳۰ ساعت


۴ - خوشنویسی - ۱۵ ساعت


۵ - طراحی روی پارچه - ۲۰ ساعت


۶ - کارگاه طراحی و نقاشی - ۱۵ ساعت


۷ - ویترای (نقاشی روی شیشه) - ۱۵ ساعت


۸ - بافتنی) مقدماتی) - ۲۰ ساعت


۹ - بافتنی (تکمیلی) - ۲۰ ساعت ساعت


۱۰ - عروسک روسی - ۸ ساعت


۱۱ - نقاشی روی موزائیک - ۲۲ ساعت


 

کلید واژه ها: دوره های آموزشی مرکز شماره یک مرکز آموزش علوم انسانی