هنر


 - عکاسی مقدماتی (آشنایی با اصول و تکنیک‌های عکاسی دیجیتال)- 42 ساعت 


 - عکاسی تکمیلی - ۲۰ ساعت


- فتوشاپ در عکاسی - ۳۰ ساعت


 - خوشنویسی - ۱۵ ساعت


 - طراحی روی پارچه - ۲۰ ساعت


 - کارگاه طراحی و نقاشی - ۱۵ ساعت


 - ویترای (نقاشی روی شیشه) - ۱۵ ساعت


 - بافتنی) مقدماتی) - ۲۰ ساعت


 - بافتنی (تکمیلی) - ۲۰ ساعت ساعت


 - عروسک روسی - ۸ ساعت


 - نقاشی روی موزائیک - ۲۲ ساعت


 

کلید واژه ها: دوره های آموزشی مرکز شماره یک مرکز آموزش علوم انسانی