شرایط انصراف از دوره آموزشی

شرایط و نحوه بازپرداخت شهریه به علت انصراف از دوره آموزشی (در صورت عدم حضور فراگیر در دوره):

الف- متقاضی انصراف از دوره لازم است فرم انصراف از دوره را از واحد آموزش دریافت، تکمیل و به واحد آموزش تحویل نماید.

ب- میزان استرداد شهریه در صورت عدم حضور فراگیر در دوره مطابق شرایط زیر خواهد بود:

  • 24 ساعت قبل از شروع دوره ، 100 درصد شهریه
  • شروع دوره، 90 درصد شهریه
  • جلسه اول تا جلسه دوم، 20 درصد شهریه
  • بعد از جلسه دوم، شهریه قابل استرداد نیست 

ج- چک بازپرداخت شهریه منحصراً در وجه متقاضی دوره صادر و در محل حسابداری معاونت آموزشی تحویل نامبرده خواهد شد.

د- جهت دریافت چک استرداد شهریه ارائه کارت شناسایی معتبر(شناسنامه، گواهینامه، گذرنامه، کارت ملی) به همراه تصویر آن الزامی می باشد. 

کلید واژه ها: مقررات آموزشی استرداد