شرایط انصراف از دوره آموزشی

شرایط و نحوه بازپرداخت شهریه به علت انصراف از دوره آموزشی (در صورت عدم حضور فراگیر در دوره):
الف- متقاضی انصراف از دوره آموزشی می بایست فرم مربوط به انصراف را از طریق نرم افزار آموزشی (رویش) تکمیل نماید.
ب- میزان استرداد شهریه در صورت عدم حضور فراگیر در دوره مطابق زیر خواهد بود:

بعد از تشکیل اولین جلسه: کسر 25 % شهریه  

 بعد از تشکیل دومین جلسه: کسر 50 % شهریه   

پس از تشکیل سومین جلسه:   شهریه مسترد نمی شود

ج- چک بازپرداخت شهریه منحصراً در وجه متقاضی دوره صادر و در محل حسابداری معاونت آموزشی تحویل نامبرده خواهد شد.

د- جهت دریافت چک استرداد شهریه ارائه کارت شناسایی معتبر(شناسنامه، گواهینامه، گذرنامه، کارت ملی) به همراه تصویر آن الزامی می باشد.

کلید واژه ها: مقررات آموزشی استرداد