علوم انسانی


۱۹- تربیت موسس مهدکودک - ۳۴ ساعت


۲۰ - تربیت مدیر مهدکودک - ۱۱۶ ساعت


۲۱ - تربیت مربی مهدکودک - ۱۲۰ ساعت


۲۲ - تندخوانی - ۲۴ ساعت


۲۳ - تربیت فرزند - ۲۰ ساعت


۲۴ - تفسیرنقاشی کودک - ۲۴ ساعت


۲۵ - مهارتهای زندگی - ۳۰ ساعت


۲۶ - مقاله نویسی علمی ترویجی - ۸ ساعت


۲۷ - مقاله نویسی علمی پژوهشی - ۶ ساعت


۲۸ - ISI - مدت ۱۰ ساعت


۲۹ - پروپزال نویسی - ۶ ساعت


۳۰ - ویراستاری (کارگاه ۱) - ۳۰ ساعت


۳۱ - ویراستاری (کارگاه ۲) - ۳۰ ساعت


۳۲ - ویراستاری (کارگاه ۳) - ۳۰ ساعت


۳۳ - نویسندگی - ۲۰ ساعت


۳۴ - داستان نویسی - ۲۰ ساعت


۳۵ - نمایشنامه نویسی - ۲۰ ساعت

 

کلید واژه ها: مرکز آموزش علوم انسانی دوره های آموزشی