علوم انسانی


- تربیت موسس مهدکودک - ۳۴ ساعت


 - تربیت مدیر مهدکودک - ۱۱۶ ساعت


 - تربیت مربی مهدکودک - ۱۲۰ ساعت


 - تندخوانی - ۲۴ ساعت


 - تربیت فرزند - ۲۰ ساعت


- تفسیرنقاشی کودک - ۲۴ ساعت


 - مهارتهای زندگی - ۳۰ ساعت


 - مقاله نویسی علمی ترویجی - ۸ ساعت


- مقاله نویسی علمی پژوهشی - ۶ ساعت


 - ISI - مدت ۱۰ ساعت


- پروپزال نویسی - ۶ ساعت


 - ویراستاری (کارگاه ۱) - ۳۰ ساعت


 - ویراستاری (کارگاه ۲) - ۳۰ ساعت


 - ویراستاری (کارگاه ۳) - ۳۰ ساعت


 - نویسندگی - ۲۰ ساعت


 - داستان نویسی - ۲۰ ساعت


 - نمایشنامه نویسی - ۲۰ ساعت

 

کلید واژه ها: مرکز آموزش علوم انسانی دوره های آموزشی