فهرست کارکنان مرکز سه

کارکنان مرکز آموزش های تخصصی شماره سه (فناوری اطلاعات)


کارشناس گروه فناوری اطلاعات: وحید غفاری

 

کارشناس گروه فنی و مهندسی: ندا طالبی