فهرست کارکنان مرکز سه

کارکنان مرکز آموزش های تخصصی شماره سه (فناوری اطلاعات)


کارشناس گروه فناوری اطلاعات: وحید غفاری

 

 

 

 


کارشناس گروه فنی و مهندسی: ندا طالبی

 

 

 

 


 کارشناس آموزش: حسین کلائی

 

 

 

 


 خدمات آموزشی: ابوالفضل کاظم‌خانی

 

 

 

 


 خدمات آموزشی: علی محمدپور