فهرست کارکنان معاونت آموزشی

 

سرپرست معاونت آموزشی: علی حسینی 

 

 

 

 


مسئول دفتر معاونت آموزشی: زینب بالار 

 

 

 

 


حسابدار معاونت آموزشی: محبوبه حیدری

 

 

 

 


مدیر اداره نظارت و ارزشیابی: امیر گورزی

 

 

 

 


 

 

 

 

کارکنان مرکز آموزش های تخصصی شماره یک (علوم انسانی)


مدیر مرکز شماره یک: مرضیه سادات موسوی زوارق

 

 

 

 


کارشناس آموزش: علی فتحی

 

 

 

 


 خدمات آموزشی: یوسف علی پور

 

 

 

 


 


 

کارکنان مرکز آموزش های تخصصی شماره سه (فناوری اطلاعات)


کارشناس گروه فناوری اطلاعات: وحید غفاری

 

 

 

 


کارشناس گروه فنی و مهندسی: ندا طالبی

 

 

 

 


 کارشناس آموزش: حسین کلائی

 

 

 

 


 خدمات آموزشی: ابوالفضل کاظم‌خانی

 

 

 

 


 خدمات آموزشی: علی محمدپور

 

 

 

 


 

 

 

کارکنان مرکز آموزش های تخصصی شماره چهار (زبان های خارجی)


 کارشناس آموزش: ابوالفضل مرادی

 

 

 

 


کارشناس آموزش: سیده مژگان طاهری

 

 

 

 


کارشناس آموزش: سوده بنائی

 

 

 

 


کارشناس آموزش: ندا نیکوگفتار

 

 

 

 


کارشناس آموزش: زهرا راستگو

 

 

 

 


 

 

 

کلید واژه ها: علی حسینی زینب بالار محمد رستمی جواد خوش آمد علی فتحی علی مصری مرضیه سادات موسوی زوارق حسین صباغ پور مریم فرجی ندا طالبی مجید سلیمی حسین کلائی علی محمدپور علی هویدی سیده مژگان طاهری سوده بنائی ابوالفضل کاظم خانی معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد استان قم