فهرست کارکنان معاونت آموزشی

تعداد بازدید:۹۰۸

 

سرپرست معاونت آموزشی: علی حسینی 

 

 

 

 


مسئول دفتر معاونت آموزشی: زینب بالار 

 

 

 

 


حسابدار معاونت آموزشی: محبوبه حیدری

 

 

 

 


مدیر اداره نظارت و ارزشیابی: محمد رستمی

 

 

 

 


 

 

 

 

کارکنان مرکز آموزش های تخصصی شماره یک (علوم انسانی)


سرپرست مرکز شماره یک: جواد خوش آمد

 

 

 

 


کارشناس آموزش: علی فتحی

 

 

 

 


 کارشناس آموزش: علی مصری

 

 

 

 


 

 

 

کارکنان مرکز آموزش های تخصصی شماره دو (علوم پزشکی)


مدیر مرکز شماره دو: مرضیه سادات موسوی زوارق

 

 

 

 


کارشناس آموزش: حسین صباغ پور

 

 

 

 


 کارشناس آموزش: مریم فرجی

 

 


 


 خدمات آموزشی: علی محمدپور

 

 

 

 


 

 

 

کارکنان مرکز آموزش های تخصصی شماره سه (فناوری اطلاعات)


مدیر مرکز شماره سه: محمد رستمی

 

 

 

 


کارشناس گروه فنی و مهندسی: ندا طالبی

 

 

 

 


کارشناس آموزش: مجید سلیمی

 

 

 

 


 کارشناس آموزش: حسین کلائی

 

 

 

 


 خدمات آموزشی: ابوالفضل کاظم‌خانی

 

 

 

 


 

 

کارکنان مرکز آموزش های تخصصی شماره چهار (زبان های خارجی)


 کارشناس آموزش: ابوالفضل مرادی

 

 

 

 


کارشناس آموزش: سیده مژگان طاهری

 

 

 

 


کارشناس آموزش: سوده بنائی

 

 

 

 


کارشناس آموزش: ندا نیکوگفتار

 

 

 

 


کارشناس آموزش: زهرا راستگو

 

 

 

 


 

 

 

کلید واژه ها: علی حسینیزینب بالارمحمد رستمیجواد خوش آمدعلی فتحیعلی مصریمرضیه سادات موسوی زوارقحسین صباغ پورمریم فرجیندا طالبیمجید سلیمیحسین کلائیعلی محمدپورعلی هویدیسیده مژگان طاهریسوده بنائیابوالفضل کاظم خانیمعاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد استان قم

آخرین ویرایش۱۵ مهر ۱۳۹۸