فهرست کارکنان معاونت آموزشی

سرپرست معاونت آموزشی: علی حسینی 

 

 

 

 


مسئول دفتر معاونت آموزشی: زینب بالار 

 

 

 

 


حسابدار معاونت آموزشی: محبوبه حیدری

 

 

 

 


مدیر اداره نظارت و ارزشیابی: محمد رستمی

 

 

 

 


 

 

 

 

کارکنان مرکز آموزش های تخصصی شماره یک (علوم انسانی)


سرپرست مرکز شماره یک: جواد خوش آمد

 

 

 

 


کارشناس آموزش: علی فتحی

 

 

 

 


 کارشناس آموزش: علی مصری

 

 

 

 


 

 

 

کارکنان مرکز آموزش های تخصصی شماره دو (علوم پزشکی)


مدیر مرکز شماره دو: مرضیه سادات موسوی زوارق

 

 

 

 


کارشناس آموزش: حسین صباغ پور

 

 

 

 


 کارشناس آموزش: مریم فرجی

 

 

 

 


 خدمات آموزشی: ابوالفضل کاظم‌خانی

 

 

 

 


 

 

 

 

کارکنان مرکز آموزش های تخصصی شماره سه (فناوری اطلاعات)


مدیر مرکز شماره سه: ندا طالبی

 

 

 

 


کارشناس آموزش: مجید سلیمی

 

 

 

 


 کارشناس آموزش: حسین کلائی

 

 

 

 


 خدمات آموزشی: علی محمدپور

 

 

 

 


 

 

 

 

کارکنان مرکز آموزش های تخصصی شماره چهار (زبان های خارجی)


مدیر مرکز شماره چهار: علی هویدی

 

 


 


 کارشناس آموزش: ابوالفضل مرادی

 

 

 

 


کارشناس آموزش: علی الهامی

 

 

 

 


کارشناس آموزش: سیده مژگان طاهری

 

 

 

 


کارشناس آموزش: سوده بنائی

 

 

 

 


کارشناس آموزش: ندا نیکوگفتار

 

 

 

 


کارشناس آموزش: زهرا راستگو

 

 

 

 


 

 

 

کلید واژه ها: علی حسینیزینب بالارمحمد رستمیجواد خوش آمدعلی فتحیعلی مصریمرضیه سادات موسوی زوارقحسین صباغ پورمریم فرجیندا طالبیمجید سلیمیحسین کلائیعلی محمدپورعلی هویدیسیده مژگان طاهریسوده بنائیابوالفضل کاظم خانیمعاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد استان قم