علوم پزشکی

۱ مبانی و مفاهیم اولیه طب سنتی - ۳۰ ساعت


۲ اصلاح سبک زندگی - ۳۰ ساعت


۳ آشنایی با گیاهان پر مصرف و مفردات غذایی - ۳۰ ساعت


۴ تغذیه در طب سنتی ایران - ۳۰ ساعت


۵ تکنسین داروخانه (مقدماتی) - ۱۰۰ ساعت


۶ تکنسین داروخانه (پیشرفته) - ۱۳۰ ساعت


۷ دستیار کنار دندانپزشک - ۲۴۸ ساعت


۸ کمکهای اولیه و فوریتهای پزشکی (شامل تزریقات) - ۵۶ ساعت


۹ امدادگر اورژانس - ۸۰ ساعت


۱۰ ساخت داروهای ترکیبی - ۴۰ ساعت


۱۱ تربیت نیروی پذیرش در آزمایشگاه تشخیص طبی - ۵۶ ساعت


۱۲ اصول عملکرد و تعمیر تجهیزات دندانپزشکی - ۴۰ ساعت


۱۳ آنالیز ترکیبات فیتوشیمیایی (HPLC&TLC) - ۱۶ ساعت