فهرست کارکنان مرکز دو

کارکنان مرکز آموزش های تخصصی شماره یک (علوم انسانی)

موقتا دوره های مرکز شماره دو در مرکز شماره یک برگزار می شود.


مدیر مرکز شماره یک: مرضیه سادات موسوی زوارق

 

 

 

 


کارشناس آموزش: علی فتحی

 

 

 

 


 خدمات آموزشی: یوسف علی پور