دوره های آموزشی مرکز چهار

 

زبان عمومی کودکان


دوره ترمیک زبان انگلیسی کودکان در ۶ ترم ۱۶ جلسه ای (کودکان ۷ الی ۱۲ سال) - Friest Friends


دوره ترمیک زبان انگلیسی کودکان در ۲۲ ترم ۱۶ جلسه ای (کودکان ۱۲ الی ۱۴ سال) - Family & Friedns


 

زبان عمومی نوجوانان


دوره ترمیک زبان انگلیسی نوجوانان در ۸ ترم ۲۰ جلسه ای (نوجوانان ۱۴ الی ۱۸ سال) - Connect