فهرست کارکنان مرکز چهار

کارکنان مرکز آموزش های تخصصی شماره چهار (زبان های خارجی)


 کارشناس آموزش: ابوالفضل مرادی

 

 

 

 


کارشناس آموزش: سیده مژگان طاهری

 

 

 

 


کارشناس آموزش: سوده بنائی

 

 

 

 


کارشناس آموزش: ندا نیکوگفتار

 

 

 

 


کارشناس آموزش: زهرا راستگو