فهرست کارکنان مرکز چهار

تعداد بازدید:۵۰۷

کارکنان مرکز آموزش های تخصصی شماره چهار (زبان های خارجی)


مدیر مرکز شماره چهار: علی هویدی

 

 


 


کارشناس آموزش: ابوالفضل مرادی

 

 

 

 


کارشناس آموزش: علی الهامی

 

 

 

 


کارشناس آموزش: سیده مژگان طاهری

 

 

 

 


کارشناس آموزش: سوده بنائی

 

 

 

 


کارشناس آموزش: ندا نیکوگفتار

 

 

 

 


کارشناس آموزش: زهرا راستگو

 

 

 

 


 

 

 

آخرین ویرایش۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸