فهرست کارکنان مرکز چهار

کارکنان مرکز آموزش های تخصصی شماره چهار (زبان های خارجی)


 


مدیر مرکز : حامد حرم پناهی

 

کارشناس آموزش: سیده مژگان طاهری

 

کارشناس آموزش: علی مصری

 

کارشناس آموزش: علی فتحی