اخبار مرکز شماره چهار

کیفیت، جامعیت و تنوع آموزش، هدف اصلی مرکز زبان جهاد دانشگاهی

مدیر مرکز زبان جهاد دانشگاهی واحد استان قم اظهار کرد: هدف اصلی این مرکز در ارائه خدمات آموزشی کیفیت، جامعیت و تنوع آموزش نسبت به عموم مردم در رده‌های سنی متفاوت است اما بر حسب ماموریت ذاتی جهاد دانشگاهی، سعی در ایجاد مزیت برای دانشجویان ائم از تخفیف‌های همیشگی، شروع و پایان ترم‌ها با درنظر گرفتن کلاس‌های دانشگاهی و ارسال اساتید به دانشگاه‌ها جهت تدریس زبان داشته است.

ادامه مطلب
زبان ترکی استانبولی

زبان ترکی استانبولی

مقدمه: زبان ترکی استانبولی یکی از زبانهای شاخه جنوب غربی زبان ترکی است و از رایج ترین آنها میباشد که جغرافیای آن بیشتر ترکیه و قبرس شمالی را در بر میگیرد. لذا، جهت برقدراری روابدط سالم با ترکیه به عنوان یکی از همسایگان مهم ایران در زمینه های ارتباطات، تجارت، صنعت، توریسم و آموزش و کمک به دانشجویان مشغول تحصیل در این کشور، برگزاری دوره آموزشی زبان ترکی استانبولی ضروری میباشد..

ادامه مطلب
دوره های کتاب  Eight

دوره های کتاب Eight

علیرغم شیب تند رشد علمی کشور و پیشرفتهای درخشان سالهای اخیر، همچنان شاهد وابستگی محیط های علمی و دانشگاهی علوم انسانی به منابع اروپایی و آمریکایی هستیم و با وجود آنکـه تولیـد علـم در حـوزه علـوم انسـانی دشـوارتر از بسـیاری دانشهـای نویـن و روزآمـد دنیـا نیسـت، ولـی کمکاری در این تولیدات راهبردی و موردنیاز، کامال مشـهود اسـت. یکی از مصادیق آشکار وابستگی، حضور روزافزون کتب غیرایرانی آموزش زبان انگلیسی در محیط های آموزشـی کشـور اسـت. منابعی که کامال هدفمند و جهت دار طراحی شـده اند و هم اندازه آموزش یک زبان خارجی، ماموریت به تغییر سبک زندگی اسلامی دارند. اکنـون ایـن نسـخه های فرهنگـی - آموزشـی غربـی، در تـار و پـود نظـام آموزشـی مـا وارد شـده و باورهـا و نگرش ها و رفتارهای تمام رده های سنی کودک و نوجوان و جوان و بزرگسال را مخاطب برنامه های آموزشـی و فرهنگـی خـود قـرار دادهانـد. تحقیقـات دقیـق صـورت گرفتـه، نشـان داد کـه علیرغـم تولیـد منابـع غربـی متفـاوت در مجموعه هـای مختلـف دانشـگاهی غـرب، همـه آنهـا بریـک مسـیر سیاسـتی واحـد در حرکت انـد و یـک سلسـله راهبـرد واحـد فرهنگـی در تمـام آنهـا بـه کار رفتـه اسـت. طر ح (تالیف اولین مجموعه جامع ایرانی آموزش زبان انگلیسـی) که از ابتدای سـال ۱۳۹۲ رسـما آغاز شـد، طرحـی بیـن رشـته ای بـا مشـارکت گروهـی بـزرگ در ۱۵ تخصـص گوناگـون اسـت کـه ۴ سـال بـه طـول انجامیده و امید است همت بلند و انقلابی محض در تولید این محصول بومی، جایگزینی ستودنی و پرکاربـرد را بـرای فرا گیـران ایرانـی و مسـلمانان سـایر کشـورها خلـق کنـد. مطالعـات اولیـه عمیـق، نیازسـنجی دقیـق نسـبت بـه نیازهـای آموزشـی فراگیـران ایرانـی، طراحـی شـیوه های نویـن آموزشـی، طراحـی سـبک برتـر هنـری و گرافیکـی و نیـز تدویـن سیاسـتهای فرهنگـی ایـن منبـع بومـی، بیـش از دو سـال زمـان نیـاز داشـت کـه بـا دقـت تمـام و کسـب موفقیـت کامـل بـا پایـان رسـید و ا کنـون در مرحلـه نگارش نهایی متون و تولید محصولات چندرسانه ای جانبی قرار گرفته است. معتقدیم که مجموعه ایرانی Eight درصورت حمایت مسـوولان امر، میتواند رقیبی قدرتمند برای تمام نمونه های مشـابه آمریکایـی باشـد و بـا غنـای علمـی و جذابیـت بصـری بـالای خـود، در زمانـی حداقلـی جایگاهـی مناسـب را در بیـن زبان آمـوزان ایـران و کشـورهای مسـلمان منطقـه کسـب نمایـد.

ادامه مطلب
زبان عربی

زبان عربی

مقدمه: زبان عربی یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین زبانهای زنده دنیاست و پهنه گسترده ای از سرزمینهای آسیا و آفریقا به این زبان سخن می‌گویند. از سوی دیگر، زبان عربی زبان قرآن، کتاب آسمانی مسلمانان و به عبارتی زبان مشترک مسلمانان نیز به شمار می آید. از این رو، برای کمک به برقراری ارتباطات جهانی و تبادل فرهنگی بین مسلمانان برگزاری این دوره ضروری می‌نماید.

ادامه مطلب
آمادگی آزمون اِم اِس آرتی MSRT Preparation

آمادگی آزمون اِم اِس آرتی MSRT Preparation

در چند سال اخیر، به دلیل گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی، به ویژه دوره های دکتری، در داخل کشور و نقش قابل توجه زبان انگلیسی برای قبولی در این دوره ها، آزمون های مختلفی به منظور ارزشیابی توانمندی های زبان انگلیسی داوطلبین، در داخل کشور برگزار می شود. یکی از این آزمون ها (MSRT) است که به وسیله سازمان سنجش برگزار می شود. عنوان آزمون مخفف اسم وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری است. این آزمون مهارت های خواندن و درک مطلب، واژگان، درک مطلب شنیداری و گرامر را مورد ارزشیابی قرار می دهد. دوره آمادگی آزمون اِم اِس آرتی برای آماده سازی داوطلبین شرکت کننده در آزمون های تحصیلات تکمیلی داخل کشور برگزار می گردد.

ادامه مطلب
زبان آلمانی

زبان آلمانی

گسترش ارتباطات در جهان، توسعه و پیشرفت علوم مختلف و ورود شبکه جهانی اینترنت به کلیه عرصه های اطلاعاتی و ارتباطی فراگیری زبانهای خارجی را امری اجتناب ناپذیر ساخته است. روند رو به رشد علوم مختلف و به تبع آن توسعه تکنولوژی و صنعت و نیاز دانشجویان بالاخص دانشجویان گروههای فنی به استفاده از منابع و مراجع و گذراندن دوره های تخصصی در کشورهای آلمانی زبان و بالاخره علاقه مندی شخصی فراگیران به آموختن زبان آلمانی حاکی از ضرورت برگزاری این دوره آموزشی است.

ادامه مطلب
زبان فرانسه

زبان فرانسه

زبان فرانسه با گذشته ای غنی و برجسته در زمینه های ادبی و فرهنگی از دیرباز مورد توجه دانش پژوهان و محققان بوده است. در دهه های اخیر گستردگی مراکز دانشگاهی در کشور فرانسه، خیل عظیمی از جوانان کشورمان را به سوی خود کشانده و هم اکنون بسیاری از دانشجویان کشورمان در این مراکز به کسب علوم مختلف مشغول هستند. از طرفی، بسیاری از منابع اصلی علوم، به زبان فرانسه نگاشته شده است که استفاده از آنها چه در سطح کلان و چه در سطح خرد، مستلزم دانستن این زبان است.

ادامه مطلب
آمادگی آزمون آی اِلتس  IELTS Preparation

آمادگی آزمون آی اِلتس IELTS Preparation

IELTS یکی از آزمون های بین المللی زبان انگلیسی است که قبولی در آن شرط ورود به بسیاری از دانشگاه های معتبر جهان محسوب می شود. با توجه به وجود تقاضای گسترده جوانان کشور برای ورود به این گونه دانشگاه ها و استفاده از تجربیات علمی و فناوری آنها برای پیشبرد اهداف کشور، برگزاری دوره آمادگی آزمون آی اِلتس ضروری به نظر می رسد.

ادامه مطلب
آمادگی آزمون تافل آی بی تی TOEFL iBT Preparation

آمادگی آزمون تافل آی بی تی TOEFL iBT Preparation

هم زمان با پیشرفت تکنولوژی و نیاز کشورها به نیروهای مجرب و متخصص به ویژه در کشور ما که دوران سازندگی خود را سپری می کند، استفاده از تجربیات علمی سایر کشورها امری کاملا ضروری است. برای استفاده از تجربیات و اندوخته های علمی کشورهای دیگر، لازم است برخی از دانشجویان ما در دانشگاه های معتبر دیگر کشورها حضور یافته و به ادامه تحصیل بپردازند. هم اکنون، قبولی در آزمون تافل آیی بی تی یکی از شرایط ورود به تعداد زیادی از دانشگاه های خارج از کشور میباشد. دوره آمادگی آزمون تافل آیی بی تی برای آماده سازی این گروه از داوطلبین برگزار می گردد.

ادامه مطلب