فهرست کارکنان مرکز یک

کارکنان مرکز آموزش های تخصصی شماره یک (علوم انسانی)


سرپرست مرکز شماره یک: جواد خوش آمد

 

 

 

 


کارشناس آموزش: علی فتحی

 

 

 

 


کارشناس آموزش: علی مصری