فهرست کارکنان مرکز یک

کارکنان مرکز آموزش های تخصصی شماره یک (علوم انسانی)


مدیر مرکز شماره یک: مرضیه سادات موسوی زوارق

 

کارشناس آموزش: حسن کلایی

 

کارشناس آموزش حیدرعلی شیری