دوره های آموزشی مرکز یک
 

کارگروه هنر


۱ - عکاسی مقدماتی - ۲۴ ساعت


۲ - عکاسی تکمیلی - ۲۰ ساعت


۳ - فتوشاپ در عکاسی - ۳۰ ساعت


۴ - خوشنویسی - ۱۵ ساعت


۵ - طراحی روی پارچه - ۲۰ ساعت


۶ - کارگاه طراحی و نقاشی - ۱۵ ساعت


۷ - ویترای (نقاشی روی شیشه) - ۱۵ ساعت


۸ - بافتنی) مقدماتی) - ۲۰ ساعت


۹ - بافتنی (تکمیلی) - ۲۰ ساعت ساعت


۱۰ - عروسک روسی - ۸ ساعت


۱۱ - نقاشی روی موزائیک - ۲۲ ساعت
 

کارگروه علوم پزشکی


۱۲ - دستیار کنار دندانپزشک - ۲۴۸ ساعت


۱۳ - امدادگر اورژانس - ۸۰ ساعت


۱۴ - تکنسین داروخانه - ۱۰۰ ساعت


۱۵ - کمک های اولیه و فوریتهای پزشکی با تزریقات - ۵۶ ساعت
 

کارگروه زبان های خارجی


۱۶ - ترمیک زبان (بزرگسالان) - ۱۵ ترم


۱۷ - ترمیک زبان (نوجوانان) - ۸ ترم


۱۸ - ترمیک زبان (کودکان) - ۱۸ ترم
 

کارگروه علوم انسانی


۱۹- تربیت موسس مهدکودک - ۳۴ ساعت


۲۰ - تربیت مدیر مهدکودک - ۱۱۶ ساعت


۲۱ - تربیت مربی مهدکودک - ۱۲۰ ساعت


۲۲ - تندخوانی - ۲۴ ساعت


۲۳ - تربیت فرزند - ۲۰ ساعت


۲۴ - تفسیرنقاشی کودک - ۲۴ ساعت


۲۵ - مهارتهای زندگی - ۳۰ ساعت


۲۶ - مقاله نویسی علمی ترویجی - ۸ ساعت


۲۷ - مقاله نویسی علمی پژوهشی - ۶ ساعت


۲۸ - ISI - مدت ۱۰ ساعت


۲۹ - پروپزال نویسی - ۶ ساعت


۳۰ - ویراستاری (کارگاه ۱) - ۳۰ ساعت


۳۱ - ویراستاری (کارگاه ۲) - ۳۰ ساعت


۳۲ - ویراستاری (کارگاه ۳) - ۳۰ ساعت


۳۳ - نویسندگی - ۲۰ ساعت


۳۴ - داستان نویسی - ۲۰ ساعت


۳۵ - نمایشنامه نویسی - ۲۰ ساعت
 

کارگروه سازمانی


۳۶ - برگزاری دوره های ضمن خدمت ویژه سازمانها و ادارات


 

کلید واژه ها: مرکز شماره یک