اخبار مرکز شماره یک

مسیر سبز دوره آموزشی "امدادگر اورژانس" برای ورود به بازارکار

مسیر سبز دوره آموزشی "امدادگر اورژانس" برای ورود به بازارکار

اورژانس نقش مهمی در کمک رسانی و ارائه خدمات پزشکی به بیماران پیش از رسیدن به بیمارستان دارد و توانایی امدادگر در ارائه خدمات پزشکی بسیار حائز اهمیت است و از آنجایی که بخش اورژانس جزو اساسی ترین واحدهای امدادرسانی در کشور محسوب می شود و وجود آن در جامعه ضرورت دارد، بازارکار مناسبی برای اینگونه مشاغل مهیاست.

ادامه مطلب