دوره های آموزشی مرکز سه

 
عمومی کامپیوتر


ICDL2


1 - مبانی و ویندوز - مدت ۲۰ ساعت

۲ - اینترنت - مدت ۱۲ ساعت


ICDL1


3 - Word - مدت ۲۶ ساعت

۴ - xcel - مدت ۲۶ ساعت

۵ - Access - مدت ۲۶ ساعت

۶ - PowerPoint - مدت ۲۰ ساعت

۷ - تایپ ده انگشتی - مدت ۱۲ ساعت

۸ - بسته کاربردی - مدت ۲۵ ساعت

 

 
گرافیک کامپیوتری


۱ - فتوشاپ مقدماتی - مدت ۳۰ ساعت


۲ - فتوشاپ پیشرفته - مدت ۴۵ ساعت


۴ - 3D Max+ V-Ray - مدت ۸۰ ساعت


۵ - V-Ray پیشرفته - مدت ۱۵ ساعت


۶ - Corel Draw - مدت ۳۰ ساعت


۷ - Adobe Illustrator - مدت ۴۵ ساعت

 

 
برنامه نویسی


۱ - C++(I) - مدت ۳۰ ساعت


۲ - C#(I) - مدت ۴۰ ساعت


۳ - Java(I) - مدت ۳۰ ساعت


۴ - Android مقدماتی - مدت ۳۰ ساعت


۵ - Androidپیشرفته - مدت ۳۰ ساعت


۶ - طراحی صفحات وب (I) - مدت ۴۰ ساعت


۷ - JavaScript - مدت ۳۰ ساعت


۸ - PHP مقدماتی - مدت ۳۰ ساعت


۹ - PHP پیشرفته - مدت ۳۰ ساعت


۱۰ - ASP.NET - مدت ۵۰ ساعت

 

 
شبکه و امنیت


۱ - Network + - مدت ۳۰ ساعت


۲ - MCSE 1 -Windows 8 - مدت ۴۰ ساعت


۳ - MCSE 2 –Windows Server 2012 Installing andConfiguring - مدت ۶۰ ساعت


۴ - MCSE 3- Administering Windows Server 2012 - مدت ۵۰ ساعت


۵ - MCSE4 -Configuring Advanced Windows Server 2012 Services - مدت ۵۰ ساعت


۶ - MCSE 5- Designing and Implementing a Server Infrastructure - مدت ۳۰ ساعت


۷ - MCSE 6-Implementing an Advanced Server Infrastructure - مدت ۳۰ ساعت


۸ - VCP - مدت ۴۰ ساعت


۹ - هکرقانونمند (CEH) - مدت ۴۰ ساعت


۱۰ - CCNA R&S - مدت ۶۰ ساعت


۱۱ - MikroTiK (MTCNA) - مدت ۳۰ ساعت


۱۲ - ISMS (سیستم مدیریت امنیت اطلاعات) - مدت ۲۰ ساعت

 

 
فنی و مهندسی


۱ - ۲ بعدی Autocad - مدت ۳۰ ساعت


۲ - Revit - مدت ۴۰ ساعت


۳ - Safe & Etabs(I) - مدت ۴۲ ساعت


۴ - Safe & Etabs(II) - مدت ۴۸ ساعت


۵ - متره و برآورد - مدت ۴۰ ساعت


۶ - GIS - مدت ۳۰ ساعت


۷ - MSP - مدت ۳۰ ساعت


۸ - Matlab - مدت ۳۰ ساعت


۹ - Carrier - مدت ۳۰ ساعت


۱۰ - Fluent - مدت ۳۰ ساعت


۱۱ - Solid Work - مدت ۳۰ ساعت


۱۲ - راندو و اسکیس - مدت ۲۸ ساعت

 

 
حسابداری و آمار


۱ - اصول حسابداری - مدت ۳۰ ساعت


۲ - حسابداری بارایانه - مدت ۳۲ ساعت


۳ - اکسل مالی - مدت ۳۲ ساعت


۴ - SPSS - مدت ۳۷ ساعت

 

 


اینستاگرام: