امور مدرسین

قوانین و مقررات

 

شرایط :

1-2- مبلغ حق التدریس با توجه به آیین نامه حق التدریس معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی تعیین گردیده که در مقابل گواهی انجام کار پس از کسر کسورات قانونی ده روز پس از تحویل نمرات قابل پرداخت است.

تبصره 1: پرداخت حق التدریس منوط به تحویل اوراق امتحانات کتبی و لیست کامل نمرات امتحانی در موعد مقرر می باشد.

2-2- همکاری مدرس جنبه موقت داشته و در هیچ مورد مبنای استخدام، بیمه و یا تبدیل وضع مدرس به صورت هیأت علمی یا غیر علمی نخواهد بود.

3-2- پرداخت مبلغ ذکر شده منوط به کسب نمره حداقل 50% نظرسنجی از فراگیران خواهد بود. در غیر این صورت 5% از مبلغ قرارداد کسر خواهد شد.

4-2- مدرس ملزم به حضور در تمامی جلسات بدون غیبت و تأخیر می باشد. در صورت غیبت و تأخیر 5% از قرارداد کسر خواهد شد.

 

ماده 3: تعهدات مدرس:

1-3- مدرس ملزم به رعایت کامل شئون و اخلاق اسلامی می باشد.

2-3- الف : خانم / آقای                                       به موجب این قرارداد موظف است طبق برنامه و تعداد ساعت ذکر شده برای تدریس حضور یافته و پس از اتمام دوره و برگزاری امتحان، اوراق امتحانات کتبی و نمرات امتحانی حداکثر ظرف 3 روز از تاریخ امتحان به حوزه مربوط تحویل نماید.

چنانچه بعضی از جلسات درس با اطلاع قبلی مدرس تشکیل نشود، مدرس مکلف است با هماهنگی واحد آموزشی برای جلسات تشکیل نشده بدون دریافت حق التدریس با هماهنگی واحد آموزش کلاس جبرانی برگزار نماید.

تبصره 1: زمان هر ساعت درس 50 دقیقه می باشد.

تبصره 2: محاسبه و حضور مدرس در جلسه امتحان الزامی و جزو ساعات تدریس محاسبه خواهد شد.

3-3- حضور مدرس در جلساتی که عنداللزوم از طرف جهاد در رابطه با درس/دروس موضوع این قـــرارداد تشکیــل می  شود ، اجباری و جزو وظایف آموزشی مدرس محسوب می گردد.

4-3- تعهدات مندرج در این ماده منحصراً به عهده مدرس گذاشته شده و قابل واگذاری به غیر نیست.

ماده 4: جهاد می تواند این قرارداد را با اطلاع قبلی یک طرفه فسخ نماید.

ماده5: مدرس نمی تواند قبل از اتمام مدت قرارداد نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید و چنانچه بدون عذر موجه در کلاس حاضر نشود و یا از انجام امتحانات و تحویل اوراق استنکاف نماید ، ضمن عقد خارج لازم، متعهد و ملزم می شود دو برابر  مبلغ قرارداد را به جهاد پرداخت نماید.

 

کلید واژه ها: امور مدرسین قوانین و مقررات تدریس