آزمون استخدامی نهضت سوادآموزی، ثبت اسناد و صنایع شیر