صدور مجوز مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی جهاد دانشگاهی واحد استان قم

۲۸ تیر ۱۳۹۹ | ۱۰:۳۳ کد : ۱۳۲۰ اخبار دسته اول اخبار مرکز شماره یک
تعداد بازدید:۴۴۶
سرپرست معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد استان قم از صدور مجوز مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی این واحد از سوی مرکز مرکز ملی آموزش های مهارتی و حرفه ای وزارت بهداشت خبر داد .
صدور مجوز مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی جهاد دانشگاهی واحد استان قم

سرپرست معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد استان قم از صدور مجوز مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی این واحد از سوی مرکز مرکز ملی آموزش های مهارتی و حرفه ای وزارت بهداشت خبر داد .

حسینی در گفت وگو با روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد استان قم افزود: این مرکز یک فضای آموزشی است که به منظور آموزش مهارت های علمی و عملی، بالینی با استفاده از وسایل کمک آموزشی و امکانات و تجهیزات موجود دایر شده است.  برگزاری دوره‌ها بر مبنای استانداردها و قوانین آموزشی مرکز ملی آموزش های مهارتی و حرفه ای می باشد و این دوره ها منجر به کسب یا ارتقاء مهارت در یک موضوع مستقل و یا در بخشی از وظایف حرفه‌ای مهارت‌آموز شده و همچنین سبب ایجاد توانمندی شغلی از طریق یادگیری مجموعه مهارت‌های مرتبط با یک حرفه می شود.

وی افزود: آموزش های مهارتی و حرفه ای آموزش هایی است که منجر به  ارتقاء و انتقال دانش کار، ایجاد مهارت ها، افزایش بهره وری، به هنگام کردن و ارتقای معلومات و تجارب شاغلان، رشد استعدادهای بارز و به فعلیت درآوردن استعدادهای نهفته برای مشاغل و حرفه های گوناگون انجام می شود تا توانایی افراد را برای انجام دادن کاری که به آنان محول می شود به سطح مطلوب برساند.

حسینی گفت: ارتقا شاخص های کمی و کیفی آموزش های حرفه ای، فراهم سازی زیر بنای مناسب به منظور به کار گیری توان مهارت آموزان دوره های نظری در حل مسائل مهارتی، زمینه سازی مناسب برای ایجاد و انتقال تکنولوژی های نوین از  اهداف آموزش های مهارتی و حرفه ای در این مرکز می باشد.

سرپرست معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد استان قم از صدور مجوز مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی این واحد از سوی مرکز مرکز ملی آموزش های مهارتی و حرفه ای وزارت بهداشت خبر داد .

حسینی در گفت وگو با روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد استان قم افزود: این مرکز یک فضای آموزشی است که به منظور آموزش مهارت های علمی و عملی، بالینی با استفاده از وسایل کمک آموزشی و امکانات و تجهیزات موجود دایر شده است.  برگزاری دوره‌ها بر مبنای استانداردها و قوانین آموزشی مرکز ملی آموزش های مهارتی و حرفه ای می باشد و این دوره ها منجر به کسب یا ارتقاء مهارت در یک موضوع مستقل و یا در بخشی از وظایف حرفه‌ای مهارت‌آموز شده و همچنین سبب ایجاد توانمندی شغلی از طریق یادگیری مجموعه مهارت‌های مرتبط با یک حرفه می شود.

وی افزود: آموزش های مهارتی و حرفه ای آموزش هایی است که منجر به  ارتقاء و انتقال دانش کار، ایجاد مهارت ها، افزایش بهره وری، به هنگام کردن و ارتقای معلومات و تجارب شاغلان، رشد استعدادهای بارز و به فعلیت درآوردن استعدادهای نهفته برای مشاغل و حرفه های گوناگون انجام می شود تا توانایی افراد را برای انجام دادن کاری که به آنان محول می شود به سطح مطلوب برساند.

حسینی گفت: ارتقا شاخص های کمی و کیفی آموزش های حرفه ای، فراهم سازی زیر بنای مناسب به منظور به کار گیری توان مهارت آموزان دوره های نظری در حل مسائل مهارتی، زمینه سازی مناسب برای ایجاد و انتقال تکنولوژی های نوین از  اهداف آموزش های مهارتی و حرفه ای در این مرکز می باشد.


( ۲ )

نظر شما :