اخبار

جهاددانشگاهی شروعی مناسب برای آموزش دوره های شبکه

جهاددانشگاهی شروعی مناسب برای آموزش دوره های شبکه

به صورت کلی، آموزش کاربردی مفاهیم شبکه و امنیت از این حیث حائز اهمیت است که در فرصت های شغلی و بازار کار این حوزه تأثیر به سزایی خواهد گذاشت و جهاددانشگاهی قم شروعی بسیار مناسب برای آموزش دوره های شبکه می باشد.

ادامه مطلب