دفتر تلفن مراکز آموزشی جهاد دانشگاهی استان قم

 


دفتر معاونت آموزشی:

025-37832878

 


مرکز آموزش های تخصصی شماره یک (زبان های خارجی، علوم پزشکی، علوم انسانی، هنر و ضمن خدمت)

025-37192
 


 مرکز آموزش های تخصصی شماره دو

025-37192


مرکز آموزش های تخصصی شماره سه (فناوری اطلاعات):

025-31654

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

کلید واژه ها: دفتر تلفن مرکز آموزش هنر مرکز آموزش زبان مرکز آموزش کامپیوتر مرکز آموزش فنی مهندسی مرکز آموزش علوم انسانی مرکز آموزش نویسندگی جهاد دانشگاهی استان قم