مطالب مرتبط با کلید واژه

مرکز آموزش زبان


زبان ترکی استانبولی

زبان ترکی استانبولی

مقدمه: زبان ترکی استانبولی یکی از زبانهای شاخه جنوب غربی زبان ترکی است و از رایج ترین آنها میباشد که جغرافیای آن بیشتر ترکیه و قبرس شمالی را در بر میگیرد. لذا، جهت برقدراری روابدط سالم با ترکیه به عنوان یکی از همسایگان مهم ایران در زمینه های ارتباطات، تجارت، صنعت، توریسم و آموزش و کمک به دانشجویان مشغول تحصیل در این کشور، برگزاری دوره آموزشی زبان ترکی استانبولی ضروری میباشد..

ادامه مطلب
دوره های کتاب  Eight

دوره های کتاب Eight

علیرغم شیب تند رشد علمی کشور و پیشرفتهای درخشان سالهای اخیر، همچنان شاهد وابستگی محیط های علمی و دانشگاهی علوم انسانی به منابع اروپایی و آمریکایی هستیم و با وجود آنکـه تولیـد علـم در حـوزه علـوم انسـانی دشـوارتر از بسـیاری دانشهـای نویـن و روزآمـد دنیـا نیسـت، ولـی کمکاری در این تولیدات راهبردی و موردنیاز، کامال مشـهود اسـت. یکی از مصادیق آشکار وابستگی، حضور روزافزون کتب غیرایرانی آموزش زبان انگلیسی در محیط های آموزشـی کشـور اسـت. منابعی که کامال هدفمند و جهت دار طراحی شـده اند و هم اندازه آموزش یک زبان خارجی، ماموریت به تغییر سبک زندگی اسلامی دارند. اکنـون ایـن نسـخه های فرهنگـی - آموزشـی غربـی، در تـار و پـود نظـام آموزشـی مـا وارد شـده و باورهـا و نگرش ها و رفتارهای تمام رده های سنی کودک و نوجوان و جوان و بزرگسال را مخاطب برنامه های آموزشـی و فرهنگـی خـود قـرار دادهانـد. تحقیقـات دقیـق صـورت گرفتـه، نشـان داد کـه علیرغـم تولیـد منابـع غربـی متفـاوت در مجموعه هـای مختلـف دانشـگاهی غـرب، همـه آنهـا بریـک مسـیر سیاسـتی واحـد در حرکت انـد و یـک سلسـله راهبـرد واحـد فرهنگـی در تمـام آنهـا بـه کار رفتـه اسـت. طر ح (تالیف اولین مجموعه جامع ایرانی آموزش زبان انگلیسـی) که از ابتدای سـال ۱۳۹۲ رسـما آغاز شـد، طرحـی بیـن رشـته ای بـا مشـارکت گروهـی بـزرگ در ۱۵ تخصـص گوناگـون اسـت کـه ۴ سـال بـه طـول انجامیده و امید است همت بلند و انقلابی محض در تولید این محصول بومی، جایگزینی ستودنی و پرکاربـرد را بـرای فرا گیـران ایرانـی و مسـلمانان سـایر کشـورها خلـق کنـد. مطالعـات اولیـه عمیـق، نیازسـنجی دقیـق نسـبت بـه نیازهـای آموزشـی فراگیـران ایرانـی، طراحـی شـیوه های نویـن آموزشـی، طراحـی سـبک برتـر هنـری و گرافیکـی و نیـز تدویـن سیاسـتهای فرهنگـی ایـن منبـع بومـی، بیـش از دو سـال زمـان نیـاز داشـت کـه بـا دقـت تمـام و کسـب موفقیـت کامـل بـا پایـان رسـید و ا کنـون در مرحلـه نگارش نهایی متون و تولید محصولات چندرسانه ای جانبی قرار گرفته است. معتقدیم که مجموعه ایرانی Eight درصورت حمایت مسـوولان امر، میتواند رقیبی قدرتمند برای تمام نمونه های مشـابه آمریکایـی باشـد و بـا غنـای علمـی و جذابیـت بصـری بـالای خـود، در زمانـی حداقلـی جایگاهـی مناسـب را در بیـن زبان آمـوزان ایـران و کشـورهای مسـلمان منطقـه کسـب نمایـد.

ادامه مطلب
آمادگی آزمون اِم اِس آرتی MSRT Preparation

آمادگی آزمون اِم اِس آرتی MSRT Preparation

در چند سال اخیر، به دلیل گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی، به ویژه دوره های دکتری، در داخل کشور و نقش قابل توجه زبان انگلیسی برای قبولی در این دوره ها، آزمون های مختلفی به منظور ارزشیابی توانمندی های زبان انگلیسی داوطلبین، در داخل کشور برگزار می شود. یکی از این آزمون ها (MSRT) است که به وسیله سازمان سنجش برگزار می شود. عنوان آزمون مخفف اسم وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری است. این آزمون مهارت های خواندن و درک مطلب، واژگان، درک مطلب شنیداری و گرامر را مورد ارزشیابی قرار می دهد. دوره آمادگی آزمون اِم اِس آرتی برای آماده سازی داوطلبین شرکت کننده در آزمون های تحصیلات تکمیلی داخل کشور برگزار می گردد.

ادامه مطلب
زبان آلمانی

زبان آلمانی

گسترش ارتباطات در جهان، توسعه و پیشرفت علوم مختلف و ورود شبکه جهانی اینترنت به کلیه عرصه های اطلاعاتی و ارتباطی فراگیری زبانهای خارجی را امری اجتناب ناپذیر ساخته است. روند رو به رشد علوم مختلف و به تبع آن توسعه تکنولوژی و صنعت و نیاز دانشجویان بالاخص دانشجویان گروههای فنی به استفاده از منابع و مراجع و گذراندن دوره های تخصصی در کشورهای آلمانی زبان و بالاخره علاقه مندی شخصی فراگیران به آموختن زبان آلمانی حاکی از ضرورت برگزاری این دوره آموزشی است.

ادامه مطلب
زبان فرانسه

زبان فرانسه

زبان فرانسه با گذشته ای غنی و برجسته در زمینه های ادبی و فرهنگی از دیرباز مورد توجه دانش پژوهان و محققان بوده است. در دهه های اخیر گستردگی مراکز دانشگاهی در کشور فرانسه، خیل عظیمی از جوانان کشورمان را به سوی خود کشانده و هم اکنون بسیاری از دانشجویان کشورمان در این مراکز به کسب علوم مختلف مشغول هستند. از طرفی، بسیاری از منابع اصلی علوم، به زبان فرانسه نگاشته شده است که استفاده از آنها چه در سطح کلان و چه در سطح خرد، مستلزم دانستن این زبان است.

ادامه مطلب
آمادگی آزمون آی اِلتس  IELTS Preparation

آمادگی آزمون آی اِلتس IELTS Preparation

IELTS یکی از آزمون های بین المللی زبان انگلیسی است که قبولی در آن شرط ورود به بسیاری از دانشگاه های معتبر جهان محسوب می شود. با توجه به وجود تقاضای گسترده جوانان کشور برای ورود به این گونه دانشگاه ها و استفاده از تجربیات علمی و فناوری آنها برای پیشبرد اهداف کشور، برگزاری دوره آمادگی آزمون آی اِلتس ضروری به نظر می رسد.

ادامه مطلب
آمادگی آزمون تافل آی بی تی TOEFL iBT Preparation

آمادگی آزمون تافل آی بی تی TOEFL iBT Preparation

هم زمان با پیشرفت تکنولوژی و نیاز کشورها به نیروهای مجرب و متخصص به ویژه در کشور ما که دوران سازندگی خود را سپری می کند، استفاده از تجربیات علمی سایر کشورها امری کاملا ضروری است. برای استفاده از تجربیات و اندوخته های علمی کشورهای دیگر، لازم است برخی از دانشجویان ما در دانشگاه های معتبر دیگر کشورها حضور یافته و به ادامه تحصیل بپردازند. هم اکنون، قبولی در آزمون تافل آیی بی تی یکی از شرایط ورود به تعداد زیادی از دانشگاه های خارج از کشور میباشد. دوره آمادگی آزمون تافل آیی بی تی برای آماده سازی این گروه از داوطلبین برگزار می گردد.

ادامه مطلب
مهارتهای یادگیری زبان انگلیسی  English Language Learning Skills

مهارتهای یادگیری زبان انگلیسی English Language Learning Skills

مقدمه: قالبا فراگیران زبانهای خارجی انتظار دارند زبان مربوطه را در کالسهای درس فراگیرندد. این در حالی است که فرصتهای محدود کلاسی برای تحقق این هدف اصالا کافی نیست. به عبارت دیگر، اصلی ترین کارکرد کلاسهای درس زبانهای خارجی آموزش مهارتها و اصول یادگیری این زبانها و آشنا کردن فراگیران با منابع آموزشی است. بر این اساس، برگزاری دوره مهارتهدای یادگیری زبان انگلیسی برای فراگیران این زبان ضروری به نظر میرسد.

ادامه مطلب
گرامر زبان انگلیسی English Grammar

گرامر زبان انگلیسی English Grammar

مقدمه: آموزش گرامر نمی‌تواند به عنوان یک هدف مستقل در آموزش زبانهای خارجی تلقی شود، بلکه این نوع آموزش میتواند به فراگیران دورههای مختلف زبان انگلیسدی، از جملده دوره زبدان انگلیسدی بزرگسالان، فرصت دهد تا ضعفها و کاستی‌های مربوط به دستور زبان خود را مرتفع سازند. به عبارت دیگر، دوره آموزشی گرامر زبان انگلیسی به عنوان یک دوره مکمل برای دیگر دورههای زبان انگلیسی تلقی می‌شود.

ادامه مطلب
نگارش پیشرفته زبان انگلیسی ( Advanced English Writing )

نگارش پیشرفته زبان انگلیسی ( Advanced English Writing )

مقدمه: برخی از فراگیران سطوح پیشرفته زبان انگلیسی و حتی برخی از فارغ التحصیلان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته زبان انگلیسی در نگارش به زبان انگلیسی تبحر لازم را ندارند. این دسته افراد به دنبال فرصتی هستند تا مهارت نوشتاری خود را تقویت نمایند. دوره نگارش پیشرفته زبان انگلیسی پاسخگوی نیاز این افراد بوده و آنها را با زیرساخت‌های نگارش به زبان انگلیسی و اصول مقاله نویسی به روش علمی آشنا میکند.

ادامه مطلب
بحث آزاد به زبان انگلیسی  (Free Discussion in English)

بحث آزاد به زبان انگلیسی (Free Discussion in English)

مقدمه: فراگیران سطوح متوسط و پیشرفته دورههای آموزشی زبان انگلیسی نیاز به فرصتهای بیشتری برای تمرین مکالمه و استفاده عملی از مهارت های زبانی خود دارند. آنها با شرکت در دوره آموزشی بحدث آزاد بده زبان انگلیسی میتوانند به درونی سازی ساختارها، واژگان و اصطالحات پیش آموخته زبانی و ییر فعال ذهنی خود پرداخته و خود را در مهارت گفتاری و شنیداری توانمند تر سازند. از سوی دیگر، برخی از فار التحصیلان دورههای آموزشی زبان انگلیسی بدلیل عدم ارتباط با زبان انگلیسی، بویژه عدم استفاده از مهارت گفتاری، به مرور آموخته‌های خود را فراموش می‌کنند. دوره آموزشی بحث آزاد به زبان انگلیسی میتواند به تثبیت و تقویت مهارت گفتاری این دسته از افراد نیز کمک کند.

ادامه مطلب
تربیت مدرس زبان انگلیسی کودکان (Training English Teachers for Kids)

تربیت مدرس زبان انگلیسی کودکان (Training English Teachers for Kids)

مقدمه: استقبال روزافزون خانوادهها از دورههای زبان انگلیسی کودکان باعث گسترش آنها در مراکز آموزشی جهاددانشگاهی شده است. از این رو، برگزاری دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی کودکان از یک سو می‌تواند مدرسین کارآمد و حرفهای مورد نیاز برای دورههای زبان انگلیسی در مراکز آموزشی جهاددانشگاهی را تامین نماید و از دیگر سو، می‌تواند فار التحصیالن و فراگیران زبان انگلیسی را برای احراز شغل مناسب در جامعه توانمند سازد.

ادامه مطلب
تربیت مدرس زبان انگلیسی ( TTC)

تربیت مدرس زبان انگلیسی ( TTC)

با توجه به برگزاری دورههای مختلف زبان انگلیسی در مراکز جهاد دانشگاهی و نیاز به تامین مدرسین کارآمد و آشنا با روشهای جدید تدریس، انواع آزمونها، اصول کلاسداری و چگونگی انتقال مطالب به فراگیران از یک سو، و لزوم ایجاد همسویی و هماهنگی در شیوه تدریس مدرسین در مراکز مختلف جهاد دانشگاهی از سوی دیگر، برگزاری دوره آموزشی تربیت مدرس زبان انگلیسی ضروری به نظر می‌رسد. همچنین، نیاز گسترده و روزافزون به مدرس زبان انگلیسی در سرتاسر کشور ضرورت برگزاری چنین دورهایی را دوچندان می‌نماید.

ادامه مطلب
زبان انگلیسی بزرگسالان

زبان انگلیسی بزرگسالان

مقدمه: گسترش ارتباطات و ضرورت برقراری روابط میان ملل مختلف، اهمیت فراگیری زبانهای خارجی را بیش از پیش اجتنابناپذیر ساخته است. از سوی دیگر، روند رو به رشد علوم مختلف و توسعه تکنولوژی و صنعت، برنامه ریزان را برآن داشته است که در تربیت افراد متخصص و کارآمد چارچوبی مدون و مشخص را به‌منظور برگزاری دوره های آموزشی زبانهای خارجی به ویژه زبان انگلیسدی در نظدر گیرندد. از این رو برگزاری دوره زبان انگلیسی بزرگسالان برای پاسخگوبی به نیاز موجود در جامعه ضروری به نظر میرسد

ادامه مطلب
فن ترجمه زبان انگلیسی

فن ترجمه زبان انگلیسی

مقدمه: امروزه ترجمه به عنوان یک ابزار بسیار مهم ارتباط با فرهنگ و تمدن ملتهای دیگر و وسیله دستیابی به گنجینه های علمی و ادبی آنها به شمار می رود. توجه به این موضوع در کشور ما که در حال توسعه یافتگی است، از اهمیت بسیار مضاعفی برخوردار میباشد. دوره فن ترجمه با در نظر گرفتن این ضرورت برای ایجاد و ارتقای مهارتهای درک مطلب، ترجمه و ویرایش در دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مختلف برگزار میگردد. مهارتهای فوق به آنها کمک خواهد کرد با خواندن و درک مطلدب و ترجمه منابع خارجی در جریان آخرین اطالعات و تحوالت در پهنه علم و فن آوری قرار گیرند.

ادامه مطلب
دوره آموزشی مکالمه Eight (۲A)‎

دوره آموزشی مکالمه Eight (۲A)‎

مجموعه کتاب های آموزشی Eight در ۱۶ جلد از سطح ابتدایی تا پیشرفته برای فراگیران زبان انگلیسی به نگارش در آمده که سطح ۲A سطح |سوم این مجموعه می باشد.در این سطح فراگیران با موضوعات زیر آشنا می شوند.

ادامه مطلب
دوره آموزشی مکالمه Eight (۲B)‎

دوره آموزشی مکالمه Eight (۲B)‎

مقدمه: مجموعه کتاب های آموزشی Eight در ۱۶ جلد از سطح ابتدایی تا پیشرفته برای فراگیران زبان انگلیسی به نگارش در آمده که سطح ۲B سطح چهارم این مجموعه می باشد.در این سطح فراگیران با موضوعات زیر آشنا می شوند.

ادامه مطلب

دفتر تلفن مراکز آموزشی جهاد دانشگاهی استان قم

  دفتر معاونت آموزشی: 025-37832878   مرکز آموزش های تخصصی شماره یک: 025-32918108 025-32918109   مرکز آموزش های تخصصی شماره سه (فناوری اطلاعات): 025-31654   مرکز آموزش های تخصصی شماره چهار (زبان های خارجی): 025-7748713 025-7732504   دانشگاه علمی کاربردی جهاددانشگاهی واحد استان قم: 025-32852552   جهاددانشگاهی شعبه دانشگاه قم (برادران): 025-32853335   جهاددانشگاهی شعبه دانشگاه قم (خواهران): 025-32852306   جهاددانشگاهی شعبه پردیس فارابی ...