تکنسین داروخانه

۰۲ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۰:۱۸ کد : ۱۰۸ دوره های جدید اخبار مرکز شماره دو
تعداد بازدید:۱۲۹۵۳
باید توجه داشت که از یک طرف امر نسخه خوانی دارای اهمیت و حساسیت بسیار زیاد میباشد زیرا باسلامت افراد جامعه مربوط بوده و کوچکترین خطا در این ارتباط خطرساز خواهد بود و از طرف دیگر افرادی که در سطح داروخانه مشغول به این کار هستند در اکثر موارد بدون گذراندن دورهای مشخص واکثراً به صورت تجربی مشغول به این کار میباشند. با دقت نظر در این مسئله ضرورت وجود یک دوره که افراد به عنوان کارآموز زیر نظر استادان این علم با مسائل موجود در این فن آشنا شوند حس میشود.
تکنسین داروخانه

هدف:
آشنایی و توانمندسازی فراگیران در زمینه نسخه خوانی دارو در داروخانه

شرایط پذیرش:
این دوره آموزشی کوتاه مدت برای افرادی که متقاضی کار در داروخانه ها هستند، در نظر گرفته شده است.

 

توانمندیهای فراگیر در پایان دوره:

اشکال دارویی را شناسایی کند. -

دسته های درمانی داروها را بشناسد. -

فرآورده های آرایشی و بهداشتی را شناسایی کند. -

انواع داروهای گیاهی را تشخیص دهد -

کاربری تجهیزات پزشکی موجود در داروخانه را بشناسد. -

نحوه ارتباط و تعامل بین فردی در داروخانه را درک کند. -

قوانین و حدود اختیارات در محیط داروخانه را بشناسد. -

روشهای نسخه خوانی را به کار ببرد. -

- کارآموزی در داروخانه را به درستی انجام دهد

 

کلید واژه ها: دوره های مرکز آموزش های تخصصی علوم پزشکی کارگروه مهارت های حرفه ای علوم پزشکی


( ۱۷۱ )

نظر شما :