دوره های جدید

جهاد دانشگاهی قم به قطب آموزش های مهارتی استان تبدیل می شود
سرپرست معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد استان قم:

جهاد دانشگاهی قم به قطب آموزش های مهارتی استان تبدیل می شود

سرپرست معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد استان قم، تبدیل جهاددانشگاهی قم به قطب آموزش های مهارتی استان را مورد تاکید قرار داد و گفت: هدف معاونت آموزشی صرفا به برگزاری دوره ها محدود نمی شود و در این راستا با برنامه ریزی دقیق و منسجم به این مهم دست خواهیم یافت.

ادامه مطلب