آنالیز ترکیبات فیتوشیمیایی

۰۲ تیر ۱۳۹۸ | ۱۷:۳۵ کد : ۱۲۳ دوره های جدید اخبار مرکز شماره دو
تعداد بازدید:۳۲۰۲
مقدمه: با توجه به پیشرفت سریع علم و ظهور تکنیک های پیشرفته که موجب تسهیل تحقیقات می شود و همچنین با توجه به کاربرد گسترده این روشها در آزمایشگاه میشود آشنایی افراد با اصول تکنیکهای HPLC و TLC در آنالیز ترکیبات، فرصتی را فراهم آورد تا افرادی که علاقه مند به فراگیری چنین تکنیکهایی هستند و یا شرایط شغلی آنها ایجاب میکند ، در این دوره شرکت کنند.
آنالیز ترکیبات فیتوشیمیایی

هدف:
آشنایی و توانمندسازی فراگیران با تکنیکهای جداسازی و آنالیز ترکیبات فتوشیمیایی TLC و HPLC


شرایط پذیرش:

این دوره آموزشی کوتاه مدت برای کلیه دانش آموختگان مقاطع کاردانی و کارشناسی کلیه رشته های مرتبط با علوم زیستی و بیولوژی، پزشکی و علوم آزمایشگاهی و سایر رشته های مرتبط و افراد شاغل در آزمایشگاهها در نظر گرفته شده است.

توانایی های فراگیر در پایان دوره:

-نحوه تهیه اسانس و عصاره را شرح دهد.
-شیوه اندازه گیری فنل کل و فعالیت آنتی اکسیدانی.
-اصول - SSCP را شرح دهد.
-آزمایش - SSCP را انجام دهد و نتایا آن را نشان دهد.
-پرایمرهای مناسب برای این نوع ( PCR Multiplex PCR) را شناسایی کند.
-مراحل کار و بهینه سازی شرایط واکنش را انجام دهد.


فصل سوم: دورههای تخصصی آموزشی علوم پایه پزشکی

-میکروساتلیت ها و طراحی پرایمر را نشان دهد.
-روش انتخاب آنزیم برشی مناسب را نمایش دهد.
-روش کار و آنالیز نتایج حاصل از آن را انجام دهد.
-مقایسه این دو روش و تحلیل نتایج آن را انجام دهد.


شرایط برگزاری دوره آموزشی:

متناسب با سرفصل های علمی ارائه شده نیاز به تجهیزاتی چون دستگاه - PCR (ترموسایکلر) سیمپلر، تانک الکتروفورز افقی و عمودی، پرایمرها، آنزیم Taq, Dntp ، کیت خالصسازی محصول PCR و مواد مصرفی... مورد نیاز میباشد.
-در صورتی که واحد متقاضی دارای امکانات آزمایشگاهی نمیباشد. ملزم به انعقاد قرارداد با آزمایشگاه میباشد.
-حضور حداقل یک نفر کارشناس حوزه علوم پزشکی که به تأیید دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزش برسد.

 

منابع آموزشی:
- Thin Layer Chromatography In Phytochemistry)2008), CRC Press.
- High Performance Liquid Chromatography In Phytochemical Analysis(2010), CRC Press

 

کلید واژه ها: دوره های مرکز آموزش های تخصصی علوم پزشکی کارگروه مهارت های حرفه ای علوم پزشکی


( ۲ )

نظر شما :