مطالب مرتبط با کلید واژه

کارگروه عمومی زبان انگلیسی بزرگسالان


دوره های کتاب  Eight

دوره های کتاب Eight

علیرغم شیب تند رشد علمی کشور و پیشرفتهای درخشان سالهای اخیر، همچنان شاهد وابستگی محیط های علمی و دانشگاهی علوم انسانی به منابع اروپایی و آمریکایی هستیم و با وجود آنکـه تولیـد علـم در حـوزه علـوم انسـانی دشـوارتر از بسـیاری دانشهـای نویـن و روزآمـد دنیـا نیسـت، ولـی کمکاری در این تولیدات راهبردی و موردنیاز، کامال مشـهود اسـت. یکی از مصادیق آشکار وابستگی، حضور روزافزون کتب غیرایرانی آموزش زبان انگلیسی در محیط های آموزشـی کشـور اسـت. منابعی که کامال هدفمند و جهت دار طراحی شـده اند و هم اندازه آموزش یک زبان خارجی، ماموریت به تغییر سبک زندگی اسلامی دارند. اکنـون ایـن نسـخه های فرهنگـی - آموزشـی غربـی، در تـار و پـود نظـام آموزشـی مـا وارد شـده و باورهـا و نگرش ها و رفتارهای تمام رده های سنی کودک و نوجوان و جوان و بزرگسال را مخاطب برنامه های آموزشـی و فرهنگـی خـود قـرار دادهانـد. تحقیقـات دقیـق صـورت گرفتـه، نشـان داد کـه علیرغـم تولیـد منابـع غربـی متفـاوت در مجموعه هـای مختلـف دانشـگاهی غـرب، همـه آنهـا بریـک مسـیر سیاسـتی واحـد در حرکت انـد و یـک سلسـله راهبـرد واحـد فرهنگـی در تمـام آنهـا بـه کار رفتـه اسـت. طر ح (تالیف اولین مجموعه جامع ایرانی آموزش زبان انگلیسـی) که از ابتدای سـال ۱۳۹۲ رسـما آغاز شـد، طرحـی بیـن رشـته ای بـا مشـارکت گروهـی بـزرگ در ۱۵ تخصـص گوناگـون اسـت کـه ۴ سـال بـه طـول انجامیده و امید است همت بلند و انقلابی محض در تولید این محصول بومی، جایگزینی ستودنی و پرکاربـرد را بـرای فرا گیـران ایرانـی و مسـلمانان سـایر کشـورها خلـق کنـد. مطالعـات اولیـه عمیـق، نیازسـنجی دقیـق نسـبت بـه نیازهـای آموزشـی فراگیـران ایرانـی، طراحـی شـیوه های نویـن آموزشـی، طراحـی سـبک برتـر هنـری و گرافیکـی و نیـز تدویـن سیاسـتهای فرهنگـی ایـن منبـع بومـی، بیـش از دو سـال زمـان نیـاز داشـت کـه بـا دقـت تمـام و کسـب موفقیـت کامـل بـا پایـان رسـید و ا کنـون در مرحلـه نگارش نهایی متون و تولید محصولات چندرسانه ای جانبی قرار گرفته است. معتقدیم که مجموعه ایرانی Eight درصورت حمایت مسـوولان امر، میتواند رقیبی قدرتمند برای تمام نمونه های مشـابه آمریکایـی باشـد و بـا غنـای علمـی و جذابیـت بصـری بـالای خـود، در زمانـی حداقلـی جایگاهـی مناسـب را در بیـن زبان آمـوزان ایـران و کشـورهای مسـلمان منطقـه کسـب نمایـد.

ادامه مطلب
زبان انگلیسی بزرگسالان

زبان انگلیسی بزرگسالان

مقدمه: گسترش ارتباطات و ضرورت برقراری روابط میان ملل مختلف، اهمیت فراگیری زبانهای خارجی را بیش از پیش اجتنابناپذیر ساخته است. از سوی دیگر، روند رو به رشد علوم مختلف و توسعه تکنولوژی و صنعت، برنامه ریزان را برآن داشته است که در تربیت افراد متخصص و کارآمد چارچوبی مدون و مشخص را به‌منظور برگزاری دوره های آموزشی زبانهای خارجی به ویژه زبان انگلیسدی در نظدر گیرندد. از این رو برگزاری دوره زبان انگلیسی بزرگسالان برای پاسخگوبی به نیاز موجود در جامعه ضروری به نظر میرسد

ادامه مطلب
دوره آموزشی مکالمه Eight (۲A)‎

دوره آموزشی مکالمه Eight (۲A)‎

مجموعه کتاب های آموزشی Eight در ۱۶ جلد از سطح ابتدایی تا پیشرفته برای فراگیران زبان انگلیسی به نگارش در آمده که سطح ۲A سطح |سوم این مجموعه می باشد.در این سطح فراگیران با موضوعات زیر آشنا می شوند.

ادامه مطلب
دوره آموزشی مکالمه Eight (۲B)‎

دوره آموزشی مکالمه Eight (۲B)‎

مقدمه: مجموعه کتاب های آموزشی Eight در ۱۶ جلد از سطح ابتدایی تا پیشرفته برای فراگیران زبان انگلیسی به نگارش در آمده که سطح ۲B سطح چهارم این مجموعه می باشد.در این سطح فراگیران با موضوعات زیر آشنا می شوند.

ادامه مطلب