مطالب مرتبط با کلید واژه

کارگروه دوره های فشرده مکالمه زبان انگلیسی


زبان انگلیسی بزرگسالان

زبان انگلیسی بزرگسالان

مقدمه: گسترش ارتباطات و ضرورت برقراری روابط میان ملل مختلف، اهمیت فراگیری زبانهای خارجی را بیش از پیش اجتنابناپذیر ساخته است. از سوی دیگر، روند رو به رشد علوم مختلف و توسعه تکنولوژی و صنعت، برنامه ریزان را برآن داشته است که در تربیت افراد متخصص و کارآمد چارچوبی مدون و مشخص را به‌منظور برگزاری دوره های آموزشی زبانهای خارجی به ویژه زبان انگلیسدی در نظدر گیرندد. از این رو برگزاری دوره زبان انگلیسی بزرگسالان برای پاسخگوبی به نیاز موجود در جامعه ضروری به نظر میرسد

ادامه مطلب