مطالب مرتبط با کلید واژه

کارگروه طراحی صفحات وب


طراحی صفحات وب  (مقدماتی)

طراحی صفحات وب (مقدماتی)

مقدمه: با گسترش سریع شبکه اینترنت در جهان، اغلب شرکتهای خصوصی و مراکز دولتی نیازمند متخصصانی هســتند که وب ســایت مناســب آنها را طراحی و پشــتیبانی کنند. امروزه تقریباً تمامی کســب و کارهای کوچک و بزرگ دارای وبسایت هستند و برخی تنها فروش مجازی دارند.

ادامه مطلب