MICROSOFT ACCESS (پیشرفته)

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۵:۰۰ کد : ۶۷ دوره های جدید اخبار مرکز شماره سه
تعداد بازدید:۳۶۰۱
مقدمه: با اســـتفاده از Access میتوان فرآیندهای ســـازمان را در قالب بانکهای اطلاعاتی طراحی نمود تا بتواند نیـ ازهـا ی ســـیســـتم مـد یریتی را برطرف نمایند همچنین با توجه به دادهای موجود در بانکهای اطلاعاتی، داشبورد مدیریتی در Access به مدیریت ارشد کمک فراوانی مینماید.
MICROSOFT ACCESS (پیشرفته)

اهداف:
آشنایی کامل با دستورات اولیه SQL ,دستورات VBA و در نهایت برنامهنویسی در محیط Access برای
سیستمهای طراحی شده.
شرایط پذیرش:
- آشنایی با مفاهیم پایگاه دادهها.
- گذراندن دوره Access مقدماتی.


تواناییهای فراگیران در پایان دوره:
- ساخت فرم های حرفه ای.
- آموزش ACCESS به صورت حرفهای.
- برنامهنویسی به زبان VBA .
- ایجاد جستوجوهای پیچیده

 

کلید واژه ها: کارگروه برنامه نویسی و بانک های اطلاعاتی فناوری اطلاعات دوره های مرکز آموزش های تخصصی فناوری اطلاعات


( ۱ )

نظر شما :