مطالب مرتبط با کلید واژه

کارگروه برنامه نویسی و بانک های اطلاعاتی


برنامه نویسی نرم افزارهای تحت وب با استفاده از ( Net.ASP )

برنامه نویسی نرم افزارهای تحت وب با استفاده از ( Net.ASP )

مقدمه: کمتر کسـی امروزه از تأثیر اینترنت و ابررسانه وب در زندگی امروز بیخبر است. این رسانه در واقع رسانه برتر زمان ماسـت. شناخت این رسانه و نحوه ارائه اطلاعات با آن دانشی است که دیر یا زود جزء معلومات الزامی برای انســـان امروز خواهد بود و در آینده افرادی که با این دانش بیگانه باشـــند به نوعی بیســـواد محسوب خواهند شد.

ادامه مطلب
برنامه نویسی به زبان  ( C# NET ) مقدماتی و پیشرفته

برنامه نویسی به زبان ( C# NET ) مقدماتی و پیشرفته

مقدمه: محیط Net .که توســـط شـــرکت Microsoft ارائه شـــده دارای قابلیتهای فراوانی برای ایجاد برنامههای کـاربردی Windows و Web میباشـــد . و زبان #C که دارای قدرت و انعطافپذیری زیادی اســـت برای برنامهنویسی در این محیط مناسب میباشد.

ادامه مطلب
MICROSOFT ACCESS (پیشرفته)

MICROSOFT ACCESS (پیشرفته)

مقدمه: با اســـتفاده از Access میتوان فرآیندهای ســـازمان را در قالب بانکهای اطلاعاتی طراحی نمود تا بتواند نیـ ازهـا ی ســـیســـتم مـد یریتی را برطرف نمایند همچنین با توجه به دادهای موجود در بانکهای اطلاعاتی، داشبورد مدیریتی در Access به مدیریت ارشد کمک فراوانی مینماید.

ادامه مطلب
برنامه نویسی به زبان (JAVA)  مقدماتی، پیشرفته

برنامه نویسی به زبان (JAVA) مقدماتی، پیشرفته

مقدمه: جاوا یک زبان برنامه نویسـی شـی گرای است. نخستین بار توسط جیمز گاسلینگ در شرکت سان مایکرو سـیسـتمز ایجاد گردید. در سال ۱۹۹۵ به عنوان بخشی از سکوی جاوا منتشر شد. زبان جاوا شبیه به++C اســت اما مدل شــی گرایی آســانتری دارد و از قابلیت های ســطح پایین کمتری پشــتیبانی میکند. ایده شـیءگرایی جاوا از زبان اســمال تاک گرفته شــدهاسـت. یکی از قابلیتهای بنیادین جاوا این اسـت که مدیریت حافظه را بطور خودکار انجام میدهد. ضـریب اطمینان عملکرد برنامههای نوشــته شــده به این زبان نسـبت به زبانهای نسـل اول C بالا اسـت. برنامههای جاوا به صـورت بایت کد (کامپایل) میشـوند و توسـط JVM) ماشـین مجازی جاوا) به کدهای ماشـین تبدیل و اجرا م یشوند. در صورت وجود JVM مانند سـایر زبانهای مبتنی بر آن که وابسـته به سـیسـتم عامل خاصی نیستند برنامههای نوشته شده به جاوا بر روی هر نوع سـیستم عامل و هرگونه وسیله الکترونیکی قابل اجرا میباشند. شعار جاوا (یکبار بنویس و هر جایی اجرا کن) (anywhere Run, once Write (است که به همین ویژگی اشاره دارد.

ادامه مطلب
JavaScript  جاوااسکریپت

JavaScript جاوااسکریپت

مقدمه: ســـه رکن اصـــلی صـــفحـات وب HTML ، CSS و JavaScript می بـاشـــنـد. در این دوره بـه مبحـث جاوااسکریپت خواهیم پرداخت.

ادامه مطلب
PHP

PHP

مقدمه: نظر به رشـد و توسـعه روز افزون کامپیوتر و اینترنت ، آشـنایی افراد با مفهوم وب سایت و شیوه طراحی آن ضـروری به نظر می رسـد. وجود ابزارهای مناسـب و آسان که همگان بتوانند از آن برای برنامه نویسی وب استفاده کنند ضروری است. PHP در کنار SQL My امکان برنامه نویسی وب سمت سرور ( side Server programming ) را فراهم میکند..

ادامه مطلب