برنامه نویسی به زبان ( C# NET ) مقدماتی و پیشرفته

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۶:۰۰ کد : ۷۳ دوره های جدید اخبار مرکز شماره سه
تعداد بازدید:۳۸۲۷
مقدمه: محیط Net .که توســـط شـــرکت Microsoft ارائه شـــده دارای قابلیتهای فراوانی برای ایجاد برنامههای کـاربردی Windows و Web میباشـــد . و زبان #C که دارای قدرت و انعطافپذیری زیادی اســـت برای برنامهنویسی در این محیط مناسب میباشد.
برنامه نویسی به زبان  ( C# NET ) مقدماتی و پیشرفته

هدف:

آشنایی با محیط Net .و آشنایی با اصول برنامهنویسی به زبان #C .

شرایط پذیرش:

- گذراندن دوره مبانی کامپیوتر و ویندوز مقدماتی.

- گذراندن یک دوره برنامهنویسی.

- گذراندن دوره برنامهنویسی به زبان ++C .

توانایی‌های فراگیران در پایان دوره:

- برنامهنویسی به زبان #C .

- ایجاد برنامه‌های کاربردی Windows ،ایجاد Class ،Method ،کار با برنامه نویسی شیءگرا و استفاده ازبانکهای اطلاعاتی.

- کار با Interface ها ،Viewer Report ،ارتباط با منابع مختلف اطلاعاتی، کار با XML و انتقال دادهها بینمنابع .

- ایجاد Service Web ها و شناخت مفاهیم پیشرفته OOP در محیط NET#.C.

 

منابع آموزشی:
C# 7 – English Edition 2017, Andrew Troelsen Philip Japike
- جعفرنژاد قمی، عیناالله (۱۳۹۵ .(آموزش گام به گام net#.C .انتشارات علوم رایانه)

تدوین کننده:
تایید کننده: گروه تخصصی آموزشی کامپیوتر
آخرین ویرایش: تابستان ۱۳۹۷

 

کلید واژه ها: کارگروه برنامه نویسی و بانک های اطلاعاتی فناوری اطلاعات دوره های مرکز آموزش های تخصصی فناوری اطلاعات


( ۲ )

نظر شما :