کارگاه، همایش، سمینار

نخستین جلسه شورای راهبردی و سیاست گذاری ارتباط با صنعت برگزار شد
با حضور سرپرست معاونت آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی قم؛

نخستین جلسه شورای راهبردی و سیاست گذاری ارتباط با صنعت برگزار شد

نخستین جلسه شورای راهبردی و سیاستگذاری ارتباط با بخش صنعت، با حضور سرپرست معاونت آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی قم و اعضا این شورا در سالن جلسات این معاونت برگزار شد.

ادامه مطلب