مطالب مرتبط با کلید واژه

کارگروه تخصصی زبان انگلیسی


فن ترجمه زبان انگلیسی

فن ترجمه زبان انگلیسی

مقدمه: امروزه ترجمه به عنوان یک ابزار بسیار مهم ارتباط با فرهنگ و تمدن ملتهای دیگر و وسیله دستیابی به گنجینه های علمی و ادبی آنها به شمار می رود. توجه به این موضوع در کشور ما که در حال توسعه یافتگی است، از اهمیت بسیار مضاعفی برخوردار میباشد. دوره فن ترجمه با در نظر گرفتن این ضرورت برای ایجاد و ارتقای مهارتهای درک مطلب، ترجمه و ویرایش در دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مختلف برگزار میگردد. مهارتهای فوق به آنها کمک خواهد کرد با خواندن و درک مطلدب و ترجمه منابع خارجی در جریان آخرین اطالعات و تحوالت در پهنه علم و فن آوری قرار گیرند.

ادامه مطلب
تربیت مدرس زبان انگلیسی ( TTC)

تربیت مدرس زبان انگلیسی ( TTC)

با توجه به برگزاری دورههای مختلف زبان انگلیسی در مراکز جهاد دانشگاهی و نیاز به تامین مدرسین کارآمد و آشنا با روشهای جدید تدریس، انواع آزمونها، اصول کلاسداری و چگونگی انتقال مطالب به فراگیران از یک سو، و لزوم ایجاد همسویی و هماهنگی در شیوه تدریس مدرسین در مراکز مختلف جهاد دانشگاهی از سوی دیگر، برگزاری دوره آموزشی تربیت مدرس زبان انگلیسی ضروری به نظر می‌رسد. همچنین، نیاز گسترده و روزافزون به مدرس زبان انگلیسی در سرتاسر کشور ضرورت برگزاری چنین دورهایی را دوچندان می‌نماید.

ادامه مطلب
تربیت مدرس زبان انگلیسی کودکان (Training English Teachers for Kids)

تربیت مدرس زبان انگلیسی کودکان (Training English Teachers for Kids)

مقدمه: استقبال روزافزون خانوادهها از دورههای زبان انگلیسی کودکان باعث گسترش آنها در مراکز آموزشی جهاددانشگاهی شده است. از این رو، برگزاری دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی کودکان از یک سو می‌تواند مدرسین کارآمد و حرفهای مورد نیاز برای دورههای زبان انگلیسی در مراکز آموزشی جهاددانشگاهی را تامین نماید و از دیگر سو، می‌تواند فار التحصیالن و فراگیران زبان انگلیسی را برای احراز شغل مناسب در جامعه توانمند سازد.

ادامه مطلب
بحث آزاد به زبان انگلیسی  (Free Discussion in English)

بحث آزاد به زبان انگلیسی (Free Discussion in English)

مقدمه: فراگیران سطوح متوسط و پیشرفته دورههای آموزشی زبان انگلیسی نیاز به فرصتهای بیشتری برای تمرین مکالمه و استفاده عملی از مهارت های زبانی خود دارند. آنها با شرکت در دوره آموزشی بحدث آزاد بده زبان انگلیسی میتوانند به درونی سازی ساختارها، واژگان و اصطالحات پیش آموخته زبانی و ییر فعال ذهنی خود پرداخته و خود را در مهارت گفتاری و شنیداری توانمند تر سازند. از سوی دیگر، برخی از فار التحصیلان دورههای آموزشی زبان انگلیسی بدلیل عدم ارتباط با زبان انگلیسی، بویژه عدم استفاده از مهارت گفتاری، به مرور آموخته‌های خود را فراموش می‌کنند. دوره آموزشی بحث آزاد به زبان انگلیسی میتواند به تثبیت و تقویت مهارت گفتاری این دسته از افراد نیز کمک کند.

ادامه مطلب
نگارش پیشرفته زبان انگلیسی ( Advanced English Writing )

نگارش پیشرفته زبان انگلیسی ( Advanced English Writing )

مقدمه: برخی از فراگیران سطوح پیشرفته زبان انگلیسی و حتی برخی از فارغ التحصیلان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته زبان انگلیسی در نگارش به زبان انگلیسی تبحر لازم را ندارند. این دسته افراد به دنبال فرصتی هستند تا مهارت نوشتاری خود را تقویت نمایند. دوره نگارش پیشرفته زبان انگلیسی پاسخگوی نیاز این افراد بوده و آنها را با زیرساخت‌های نگارش به زبان انگلیسی و اصول مقاله نویسی به روش علمی آشنا میکند.

ادامه مطلب
مهارتهای یادگیری زبان انگلیسی  English Language Learning Skills

مهارتهای یادگیری زبان انگلیسی English Language Learning Skills

مقدمه: قالبا فراگیران زبانهای خارجی انتظار دارند زبان مربوطه را در کالسهای درس فراگیرندد. این در حالی است که فرصتهای محدود کلاسی برای تحقق این هدف اصالا کافی نیست. به عبارت دیگر، اصلی ترین کارکرد کلاسهای درس زبانهای خارجی آموزش مهارتها و اصول یادگیری این زبانها و آشنا کردن فراگیران با منابع آموزشی است. بر این اساس، برگزاری دوره مهارتهدای یادگیری زبان انگلیسی برای فراگیران این زبان ضروری به نظر میرسد.

ادامه مطلب
گرامر زبان انگلیسی English Grammar

گرامر زبان انگلیسی English Grammar

مقدمه: آموزش گرامر نمی‌تواند به عنوان یک هدف مستقل در آموزش زبانهای خارجی تلقی شود، بلکه این نوع آموزش میتواند به فراگیران دورههای مختلف زبان انگلیسدی، از جملده دوره زبدان انگلیسدی بزرگسالان، فرصت دهد تا ضعفها و کاستی‌های مربوط به دستور زبان خود را مرتفع سازند. به عبارت دیگر، دوره آموزشی گرامر زبان انگلیسی به عنوان یک دوره مکمل برای دیگر دورههای زبان انگلیسی تلقی می‌شود.

ادامه مطلب