معرفی

معرفی معاونت آموزشی جهاددانشگاهی 

 آموزش يكي از مؤثرترين عوامل در تغيير رفتار و روز آمد كردن مهارت، توسعه تخصص بينش و نگرش سرمايه هاي انساني است. دربسياري از كشورهاي پيشرفته ميزان مهارت و دانش به روز شهروندان آن، نقطه قوت آنها محسوب می شود. از اين رو هزينه هاي مصروفه در حوزه آموزش همواره به عنوان يك سرمايه گذاري مفيد و مؤثر تلقي می گردد. علاوه بر آموزش‍هاي عالي مقطع دار كه از طريق دانشگاه‍ها ومراكز رسمي دولتي ويا غير دولتي ارائه مي‍گردد، آموزش‍هاي كوتاه مدت بدو خدمت و يا حين خدمت كه منجر به كسب دانش، مهارت و افزايش كارايي در افراد می شود، نقش بسزايي در توسعه كمي وكيفي توليد و موفقيت سازماني و تشكيلاتي خواهد داشت. لذا شناسايي جوامع هدف، تعريف دوره هاي آموزشي كاربردي و اشتغال محور، تدوين برنامه ها و دوره هايي آموزشي مطلوب، استفاده از اساتيد متخصص و مجرب مي‍تواند از نقطه نظر كارايي واشتغال‍زايي، دوره هاي آموزشي كوتاه مدت را از بسياري دوره هاي بلند‍مدت سودمندتر نمايد. جهاد‍دانشگاهي از همان سال‍هاي اوليه فعاليت، با تشكيل معاونت آموزشي و برگزاري مستمر دوره هاي آموزشي كوتاه مدت تخصصي در سطح كشور، توانسته است نه تنها توجه عامه مردم بلكه استقبال اقشار دانش آموخته را نيز به اين دوره ها معطوف دارد.